Historické povodně


V obci Velehrad se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Území katastru obce Velehrad je ohrožováno povodněmi z místního toku Salašky. Rozsáhlé svodné území jižních svahů Chřibů je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Dolnomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny Staroměstska. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

 
Místa rozlivu Salašky
U Q100 vybřežuje Salaška do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích. Protože přitéká z Chřibů od Salaše ze severo-západu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše v inundaci Salašky. Druhým přítokem Salašky nad Velehradem je Bunčovský potok od Bunče, který se může přidávat k vysokým stavům Salašky. 
 

Historické povodně v obci

 

Velehrad byl častěji postižen průtrží mračen, nežli požárem, a s ní spojenou záplavou. Největší z nich byla v roce 1906, kdy si vzala i 2 lidské životy.

Další menší povodeň nastala dne 21. 6. 1954. Salaška se rozvodnila a na Salaši způsobila mnoho škod. Na Velehradě se voda rozlila do polí, na hřiště, na zahrádky a louky. Voda byla ve výši  2,80  m.  O měsíc později  se při  vydatných deštích Salaška opět  rozvodnila a stoupla do výše 2 m a opět zaplavila louky a pole při potoku.

Dne 3. 7. 1981 záplavy postihly i Velehrad a byly způsobeny škody jak na pozemcích JZD a občanů, tak na zahradách a komunikacích. Bahnem byla zaplavena zahrádkářská osada ČZS v Kotli „U splávku“ a také v nádvoří u Baziliky i kolem ní se vytvořila 40 cm vrstva bahna, která musela být vzhledem k nadcházející pouti v ranních hodinách odstraňována.

Povodňová situace vznikla v obci Salaš a Velehrad i dne 19. 5. 1987, kdy po bouři došlo    k náhlému zvednutí toku Salašky, což vedlo k lokálnímu vybřežení hlavního toku Salašky v obcích Velehrad a Salaš, a tím ke vzniku naplaveniny. K vážnějším škodám nedošlo. Avšak dne 22. 5. 1987 byl po nočním dešti vyhlášen Ⅲ. SPA. Občanům v období povodně byla nařízena pracovní povinnost. Při povodni vznikly škody na majetku, porostech a pozemcích občanů a socialistických organizací, škody na zařízení MNV a na vlastním zaříze- ní toku.

V důsledku vydatných  srážek trvajících několik hodin, došlo v nočních hodinách z 8. 6. na 9. 6. 1990 opět k vybřežení toku Salašky v obcích Salaš a Velehrad. Na Velehradě se potok vylil v zahradách Buchlovské ulice až po Lancouchův dům, u něhož  byla zaplavena zahrada a suterén domu. Největší škoda na Velehradě byla způsobena tím, že voda prohloubila  v délce cca 50 m ochrannou zeď kláštera (Vincentina) u Háje.

Obr. 15 Povodeň v roce 1942

 

Obr. 16 Povodeň v roce 1942 [11]

 

1.2 Historická (protipovodňová) opatření

 

1938 – Úprava opěrné zdi u potoka Salašky v Buchlovské ulici v délce 30 m, úprava i bře- hu.

1939 – Částečná úprava potoka a rekonstrukce stavidel.

1941 – Oprava opěrné zdi potoka, oprava povodní poškozeného mostu v Rákoši.

     1946 – Nově postaven most na konci Buchlovské ulice, oprava toku Salašky (poškozen kopáním protitankového zákopu).

1949 – Úprava toku v úseku od hotelu Velehrad po most u kaple Sv. Jana (zvětšen oblouk u hotelu), zboření starého mostu a vystavení nového betonového mostu a vybetonování stěn koryta.

1951 – Výstavba lávky přes Salašku.

     1965 – Úprava toku, položení kanalizace v délce 600 m a pořízení místního rozhlasu. 1968 – Rozšíření vodovodů do Buchlovské ulice.

1975 – Vybudování kanalizace v celé obci Velehrad, výstavba mostu v Buchlovské ulici. 1978 – Vydání kanalizačního řádu.

1986 – Výstavba kanalizačního sběrače a samostatné čističky odpadních vod.

 

1.3 Současná (protipovodňová) opatření

 

2008 - Výstavba poldru. 4,5 ha zátopová plocha poldru s téměř 0,5 km dlouhou a 3,5 m vysokou hrází by měla v případě povodně akumulovat až 50 000 m3 vody a před hrozící povodňovou vlnou ochránit zejména Staré Město.

2011 - Rekonstrukce barokního mostu přes potok Salašku. Zde bylo investorem Ředitelství silnic Zlínského kraje. Obec Velehrad intenzivně urgovala opravu tohoto barokního skvostu řadu let (první zápis o nutnosti opravy byl nalezen v archivu OÚ z roku 1992!)

2012 – Výstavba šesti nových menších retenčních vodních staveb v lese zvaném Rákoš. To by mělo zamezit průniku vody do obce po přívalových deštích.

2015 - Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod (ČOV) na břehu Salašky u sklepa. Jednalo se o výměnu celé technologie čerpání a úpravu opěrných zdí a dalších stavebních prvků.

2016 – Obec čekají investice do oprav mostů přes Salašku mezi Velehradem a Salašem.

2020 - Vybudování několika nových mokřadů v linii Konventního rybníku podél cyklostezky

 

Historické odkazy se zmínkou o historii povodní na Velehradě

Život v obci B