Popis správního území obce Velehrad

OÚ Velehrad, Hradišťská 231, 687 06 Velehrad

Telefon: 572 571 115; mail: info@velehrad.cz ; web: www.velehrad.cz 

Geografické souřadnice

Obec Velehrad:                                      49°6′20″ s. š., 17°23′39″ v. d..

Nadmořská výška:                                  219 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha území katastru obce je 2 225 ha.

Počet obyvatel obce je 1 172, z toho:

 • děti do 14 - ti let                  162

 • ekonomicky aktivní             647

 • ekonomicky neaktivní         363

Charakteristika území Velehradu

Katastrální území Velehrad sousedí na severozápadě s k.ú. Salaš, na severu s k.ú. Roštín (Kroměřížsko) a v jednom bodě i s k.ú. Kostelany (tyto hranice jsou zároveň hranicí okresů Uherské Hradiště a Zlín), na severovýchodě s k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště, na východě s k.ú. Jalubí a Modrá, na jihu s k.ú. Zlechov, na jihozápadě s k.ú. Tupesy a Břestek.
Velehrad lze charakterizovat jako obec s kompaktní polyfunkční zástavbou, s významným podílem ploch občanského vybavení regionálního i nadregionálního významu. Přibližně rovnoměrné zastoupení mají bydlení a občanská vybavenost, částečně i rekreace a zařízení cestovního ruchu, výro￾ba zde plní pouze okrajovou doplňkovou funkci.


Velehrad je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Nejvýznamnějším prostorem v obci je komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V r.1927 byl kostel jmenován titulární Bazilikou Menší.


Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje obce Velehrad je její duchovní a kulturní význam přesahující regionální hranice a poloha v zázemí Starého Města a Uherského Hradiště. Geomorfologické poměry umožňují rozvoj bydlení i občanské vybavenosti. Navržené řešení územního plánu vytváří optimální podmínky pro rozvoj jednotlivých územních potenciálů.

Zásobování vodou a energiemi:

 • zdroje pitné vody - Obec Velehrad má veřejný vodovod. V obci je veřejná kanalizace, a má vlastní ČOV. Zastavěné území obce Velehrad je zásobováno pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice se zdrojem prameniště Salaš. Objekty stávající zástavby i navrhované plochy zástavby, které se nacházejí ve výškách 205,0 – 245,0 m n.m., budou zásobovány pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu, do kterého je pitná voda dodávána z VDJ Velehrad 1 x 400 m3 (270,40/265,82). Vodovodní systém obce Velehrad bude i nadále využíván i k požárním účelům.
   

 • zemní plyn - obec je plynofikovaná - plyn je dodáván VTL plynovodem z předávací stanice Hodonín - TRANSGAS, s.p., RWE Česká republika a.s. - územím obce Velehrad prochází severně vedení VTL plynovodu, a to z k. ú. Boršice jihovýchodním směrem na k. ú. Velehrad. Zásobování obyvatelstva, výroby a občanské vybavenosti zemním plynem se řeží z centrální části obce v návaznosti na stávající rozvody středotlakého (STL) plynovodu, plochy bydlení a rekreace v rozptýlené (pasekářské) zástavbě nejsou a zatím nebudou plynofikovány.

 • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, el. energie je dodávána vedením VVN 110 kV přichází z k. ú. Boršice, prochází severní částí řešeného území ve směru severozápad – jihovýchod a pokračuje dál na k. ú. Velehrad.

 • Trasy venkovních vedení vysokého napětí (VN) 22 kV jsou stabilizovány a není uvažováno s jejich změnami. Rozmístění stávajících trafostanic (elektrických stanic) je v řešeném území vyhovující a není uvažováno s jejich změnami.
  Pro zajištění dostatečného množství energie jsou navrženy 4 nové trafostanice určené pro novou obytnou zástavbu. Tyto trafostanice budou realizovány v návaznosti na požadavky ze strany odbě-ratelů případně investorů jednotlivých lokalit.
  Pro ucelené plochy výstavby je navrženo:
  • Navržená plocha pro bydlení 1 bude zásobována elektrickou energií z nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z nové trafostanice Velehrad – Pod vinohrady.
  • Navržená plocha pro bydlení 2 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů nízkého napětí (NN).
  • Navržená plocha pro bydlení 3 bude zásobována elektrickou energií z nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z trafostanice Velehrad – T3 Bytovky, která bude přezbrojena na vyšší výkon.
  • Navržená plocha pro bydlení 4 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů NN.
  • Navržené plochy pro bydlení 5 a 6 budou zásobovány elektrickou energií z nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z nové trafostanice Velehrad – U Salašky.
  • Navržená plocha pro bydlení 7 bude zásobována elektrickou energií z nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z trafostanice Velehrad – T2 Bytovka Lesy.
  • Navržená plocha pro bydlení 8 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů NN.
  • Navržená plocha pro bydlení 9 bude zásobována elektrickou energií z nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z nové trafostanice Velehrad – Západ I.
  • Navržená plocha pro bydlení 10 bude zásobována elektrickou energií z nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z nové trafostanice Velehrad – Západ II.
  • Navržené plochy pro občanské vybavení 11 a 12 budou zásobovány elektrickou energií ze stávají-cích rozvodů nízkého napětí.

 • kanalizace - Územní plán obce navrhuje odkanalizování obce Velehrad v souladu s dokumentací Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Je navrženo doplnění stávající kanalizační sítě jednotné kanalizace, rekonstrukce kanalizačního přivaděče (sběrač „AA“) v úseku od odlehčovací komory OK 1AA po nátok na ČOV a rekonstrukce stávajících kanalizačních stok v areálu církevního okrsku Arcibiskupství Olomouckého, které nevyhovují platným normám pro odvádění splaškových odpadních vod a kterými
  je na ČOV přiváděno velké množství vod balastních.

 • Extravilánové vody, přitékající ze svahů západně zastavěného území obce Velehrad, budou podchyceny lapačem splavenin a navrhovanou stokou dešťové kanalizace budou odváděny do stávajícího odvodňovacího příkopu a tím do vodního toku Salaška.

 • koncepce uspořádání krajiny - Poloha obce Velehrad na úpatí Chřibů, má kromě jiného i významný rekreační potenciál zejména v oblasti cykloturistiky a pěší turistiky. Vzhledem k této poloze obce a s přihlédnutím k relativně zachovalé síti polních cest, je účelné dále zvyšovat prostupnost území, z něhož se nabízejí krásné panoramatické pohledy na Chřiby i okolní krajinu Slovácka.
   

Dopravní dostupnost a infrastruktura

Z hlediska silničních dopravních vztahů je Velehrad napojen na hlavní silniční tvořenou silnicí I/55 prostřednictvím silnice II/428. Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Staré Město ležící na železniční trati č. 330 Přerov - Břeclav ve vzdálenosti 4 km. Doprava dálniční, železniční, letecká ani vodní na katastru obce své zájmy nemají.

Velehrad - regionální informační servis