Povodňové prohlídky

Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňové prohlídky provedou členové PK nejméně 1 x ročně, nejlépe, v období před jarním táním s důrazem na hlavní tok Salašku, Bunčovský a Modranský potok a jejich další drobné přítoky a jejich záplavová území.  Dále uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky). Závady na vlastním toku nebo jeho objektech jsou neprodleně hlášeny správci vodního toku. V aktivní záplavové zóně dle aktuálního stanovení ZÚ  nesmí být povolovány stavby, skládky materiálu, dřeva, stavebnin atd. apod.

Pokud je to potřebné, pak z důvodu větších sněhových (dešťových) srážek v únoru a březnu se provádějí mimořádné povodňové prohlídky. Záměrem je zabezpečení dostatečného odtoku z tajícího sněhu a posouzení možností vzniku ledových bariér.

Tab. Hlídková služba obce - Vlastní

HLÍDKOVÁ SLUŽBA - osoby určené k zabezpečení

Mgr. Aleš Mergental, Michal Frecer, Radek Frecer

 Salaška

Pavel Duda, Přemysl Duda

 Modranský potok

Petr Pelikán, Jaroslav Pelikán

 Bunčovský potok