Hydrologické údaje a navrhovaná PPO

Hlavním recipientem katastrálního území obce Velehrad je vodní tok Salaška, který je rovněž páteřním tokem obce. V celé své délce protéká Salaška údolní, zemědělsky využívanou, krajinou směrem na jihovýchod ke Starému Městu (u Uherského Hradiště).

Nejvyšších průtoků dosahuje Salaška na jaře především v březnu a v dubnu. V létě jeho hladina klesá, ale pokles je střídán občasnými prudkými vzestupy v důsledku dešťů. V zimě a po ní začíná průtok potoku souvisle stoupat vlivem vyššího zásobování povodí srážkovou vodou. V silných zimách potok zamrzá.

Ke zvýšeným průtokům ve vodním toku Salašky dochází, vzhledem k umístění a tvaru povodí, zejména vlivem déletrvajících letních vydatných dešťů.

Zástavba v obci Velehrad leží podél toku jak na jeho levém (svahy Chřibů, Jankovský revír, vrchol Hrušová, hlavní průjezdní komunikace Salašská), tak na pravém (Nedělčina, Rákoš, Paseky, Vyhnášov, Hájek) břehu potoku a táhne se směrem na východ katastrálního území. Obytné domy, stavení, hospodářství jsou vystaveny z velké části podél Salašky. Při povodňových stavech tak může docházet k zaplavení částí obce, domů, zahrad, obytné zástavby a komunikací.

Od soutoku Salašky a levostranného Bunčovského potoku (od Bunče) může dojít ke shromažďování naplavenin a tím k vybřežování vody.

Za centrem obce přibírá Salaška zleva Modranský potok (od Modré).

Salaška

tvoří osu obce Velehrad v blízkosti parku Chřiby na jižním úpatí jeho svahů. Tento potok se vlévá do Moravy ve Starém Městě zprava.

Protipovodňová opatření

Obec věnuje pozornost možnostem retence a zadržování vody v přístupových inundacích do obce - zejména obnovou rybníků, mokřadů pro zadržování vody v krajině a retenčních nádrží, čištění břehových porostů ve spolupráci se správcem vodního toku - Povodí Moravy s.p. - Brno - pobočka Uh. Hradiště a věnuje pozornost místům snižujícím odtokové poměry, jako jsou lávky a mostky se sníženou převodní kapacitou v obci. V těchto dnech obec vybudovala v údolnici Salašky na úrovni Konventního rybníku řadu mokřadů v rámci programu zadržování vody v krajině (a taky jako potenciální retenci Salašky v případě vybřežení.